Daisetz Teitaro Suzuki/ Việt dịch Thích Tuệ Sỹ – Ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh trong Phật Giáo Thiền Tông

Ý NGHĨA CỦA BÁT NHÃ TÂM KINH TRONG PHẬT GIÁO THIỀN TÔNG Daisetz Teitaro Suzuki Bản dịch Việt: Tuệ Sỹ I. PHẠN VĂN TÂM KINH BÁT-NHÃ VÀ HÁN DỊCH Bát-nhã tâm kinh (prajñāpāramitāhṛdayasūtra)…

Xem thêm Daisetz Teitaro Suzuki/ Việt dịch Thích Tuệ Sỹ – Ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh trong Phật Giáo Thiền Tông