Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Pháp âm

TÂM Ý THỨC

Tam điểm như tinh tượng, Hoành câu tợ nguyệt tà. Phi mao tùng thử đắc, Tố Phật dã do tha.

BỐN ĐIỀU KHIẾN CHO BỒ TÁT ĐẠT ĐƯỢC ĐẠI TRÍ TUỆ

“Hỡi này, Ca Diếp, có bốn điều khiến cho một bậc Bồ-tát đạt được Đại Trí Huệ. Bốn điều ấy là gì?

NHỮNG AI BIẾT ĐIỀU PHỤC

Namo tassa Bhagavato arahato sammā-sambuddhassa! “Một hiện thể độc nhất, một nhân thể phi thường trác việt xuất hiện ở thế gian...

Ý NGHĨA QUY Y QUA BA CHẶNG ĐƯỜNG TU TẬP

Có ba chặng đường đến giác ngộ: Nhân thiên (con đường nhỏ hay chặng một), Thanh văn, Duyên Giác (con đường trung hay chặng hai),...
Lịch hoạt động của chùa
Ajax
Liên kết website
Video Pháp Âm
Video Múa
Video Hình